img-6707-as-smart-object-1d

Cam Filmi Yasaklandı Mı?

Kimileri aracını güzelleştirmek, kimileri sağlık problemleri sebebiyle güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunmak, kimileri hırsızlık vakıalarına yakalanmamak, kimileri de mahremiyet sebebiyle araçlarına cam filmi uygulayabiliyor. 21 Ekim 2017 tarihinde resmi gazete yayınlanan duyuruyla birlikte cam filmi uygulaması yasaklandı. Yaşanılan güvenlik endişesi sebebiyle yasaklandığı söyleyenler de var, devletin gelecek yıl bütçe toplantılarında belirtilen 40.3 milyonluk ceza beklentisi sebebiyle yasaklandığını söyleyen de. Niçin yasaklandığı bilinmiyor fakat araçta cam filmi olmasının birçok güzelliği olduğu su götürmeyen gerçek. Araçta cam filminin olması özellikle kırmızı ışıkta beklerken araçta aileniz olduğunu umursamadan usulsüzce bakanlar için güzel bir önlem. Trafikte bayan sürücüleri taciz eden ahlak yoksunu insanlar içinse yasalarda yer alan maddelerden bile daha etkili. Sağlık olarak güneşin zararlı ışınlarından korunmanızı sağlarken, maddi olarakta aracın içindeki ısıyı ayarladığından klimanın daha az çalışmasına nitekim yakıt tasarrufuna kadar etki edebiliyor. Son olarak yapılan araştırmalara göre cam filminin uygulandığı araçların karıştığı kazalarda kaza esnasında camın tuz buz olmasını engelliyor ve kazazedenin kaza anında kurtulmasını kolaylaştırıyor. Hepsi bir yana cam filmi yasaklandı ve cam filmiyle trafik uygulamalarına takıldığınızda 427 liralık bir cezası bulunuyor.  Resmi Gazete de Cam filminin yasaklandığına dair duyuruda şu bilgiler yer aldı: MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Cam filmi/renkli cam MADDE 14 – (1) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklıdır.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünün 4.18.2.1 maddesinde yer alan “için” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça seri tadilat tip onayı vermek üzere görevlendirilen kuruluştan” ibaresi eklenmiştir. MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin; a) Ek V/E’sinde yer alan “Cam filmi tipi için onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından verilen Rapor Onay Numarası: ….. numaralı rapor (Raporun firma tarafından onaylı fotokopisi bu belge ekine iliştirilmelidir)” ibaresi, b) Ek VI’sının 4.1 maddesi, 4.7 maddesinde yer alan “cam filmi dışındaki diğer” ve “de” ibareleri ile 4.8 maddesinin ikinci ve üçüncü cümleleri, c) Ek XV’i, yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 63'ÜNCÜ MADDESİ NELERİ KAPSIYOR? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün referans gösterilen 63'üncü maddesinde şu bilgiler yer alıyor; Madde 63- (Değişik:RG-09/09/1997-23105) Araçların; yapım, kullanma, karayoluna uygunluk ve trafik güvenliği bakımından Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ve buna paralel olarak çıkarılacak diğer yönetmelik hükümlerine uygun durumda olması mecburidir. Yurtdışından getirilen ve birinci fıkrada adı geçen Yönetmelik hükümlerine uygun olarak imal, tadil ve monte edilen araçlara Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca veya bu Bakanlığın yetki vereceği kamu veya özel kuruluşlar tarafından “Karayolu Uygunluk Belgesi” verilir. Askeri araçlarla, raylı sistemle çalışan ve iş makinesi türünden araçların, karayolu uygunluk belgeleri ilgili kuruluşlarca düzenlenir. (Ek: RG-09/09/1997-23105) Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği ve Araçların İmal Tadil Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda imalatcı  yetkili temsilcisi tarafından düzenlenen “Karayolu Uygunluk Belgesi” bulunmayan araçların tescili yapılmaz. Ayrıca, taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.